Skip to content

Säännöt

Olutseura DOS ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Olutseura DOS ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea olutkulttuuria ensisijaisesti Jyväskylän yliopiston sekä ammattikorkeakoulun opiskelijayhteisöissä, edistää olutkulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää olutkulttuurikäsitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää olutiltoja, maistelutilaisuuksia, koulutustilaisuuksia, opintoretkiä ja juhlia sekä pitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin, yrityksiin ja järjestöihin.

3 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Jyväskylän yliopistossa tai Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskeleva täysi-ikäinen henkilö tai henkilö, jonka yhdistyksen hallituksen kokous muuten hyväksyy jäseneksi. Hallitus voi kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Yhdistyksen kannattajajäsen voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen hyväksymä muu henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet ja kannatusjäsenet ja pitää heistä jäsenrekisteriä, josta ilmenevät kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä mahdollinen opiskelijajärjestö. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Varsinaisen jäsenen erottamiseksi tarvitaan koko hallituksen yksimielinen päätös. Jäsen voi ilmoittaa erostaan hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, jolloin eroaminen tulee voimaan heti eroamisilmoituksen tekemisestä.

4 § Jäsenmaksu

Henkilö voi olla yhdistyksen jäsen vasta maksettuaan liittymismaksun. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun sekä kannatusjäsenyyden maksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Varsinaisen- ja kannattajajäsenen maksut voivat olla erisuuruiset. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat syys- ja kevätkokous. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai mikäli vähintään viisitoista (15) yhdistyksen jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.Tällöin kokous on kutsuttava koolle kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokouksista on tiedotettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen jäsenille sähköpostitse. Kokouksessa äänioikeus on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä sekä kunniajäsenillä, jotka ovat läsnä kokouksessa. Kannatusjäsenillä on vain puheoikeus.

6 § Hallitus ja hallituksen valitseminen

Yhdistyksen hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen kokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) sekä enintään kuusi (6) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen jäsen ilmoittaa eroamisestaan hallitukselle.Tällöin hänen tilalleen voidaan valita uusi henkilö yhdistyksen kokouksessa.

7 § Toimikunnat ja työryhmät

Hallitus voi vapaasti perustaa toimikuntia tai työryhmiä sekä nimittää toimihenkilöitä. Kaikille edellä mainituille on tällöin määrättävä toimikausi ja toimivalta.

8 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksissa äänivaltaisia ovat hallituksen jäsenet. Kokous on päätösvaltainen jos kokouksessa on läsnä puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan ollessa estyneenä kaikki näiden sääntöjen hänelle antamat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat varapuheenjohtajalle. Hallitus voidaan kutsua koolle kokouskutsulla, joka on tiedotettava jäsenille sähköpostitse vähintään kolme (3) päivää aikaisemmin. Hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi (2) yhdessä.

10 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuun aikana. Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilikertomus, toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

11 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana. Syyskokouksessa valitaan hallitus seuraavalle toimikaudelle sekä yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle sekä valitaan edustajat muihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on vakinainen edustus. Kokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle. Kokouksessa vahvistetaan varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus.

12 § Toimikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös ja toiminnantarkastusmateriaali toiminnantarkastajalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kevätkokousta.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muutokset on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa sääntöjen muutoksen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 enemmistö paikalla olevien jäsenten äänistä ja yksinkertainen enemmistö toisessa kokouksessa, jossa ne on hyväksyttävä muuttumattomana.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Jäljelle jäävät varat lahjoitetaan Olutliitto ry:lle olutkulttuurin edistämiseen Suomessa.